EN | FR | RU

Telephone:+7 927 812 65 68

Fax:+7 8422 32 20 48

E-mail:vlada.taekwondo@gmail.com

Santana Aythami (Spain). Para Taekwondo Athletes Interview

Santana Aythami (Spain). Para Taekwondo Athletes InterviewSantana Aythami (Spain). Para Taekwondo Athletes Interview

Vika's Dream

VikasDreamWorld Champion Para-Taekwondo !

07 Para Taekwondo Athletes Interviews

07 Para Taekwondo Athletes Interviews07 Para Taekwondo Athletes Interviews